Angielski z dofinansowaniem wrocław i okolica

Aby skorzystać z programu na kursy językowe organizowane przez Szkołę INFINITY należy najpierw ustalić szczegóły usługi ze Szkołą.
W tym celu prosimy o kontakt: info@infinity.edu.pl, tel: 537 017 211, 12 395 0608

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

Kurs angielskiego dofinansowany z funduszy EUZałożenie projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako Lider Projektu realizuje projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA. Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/)

Na dole strony zostały zamieszczone dokumenty projektowe: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz załącznikami. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

GRUPA DOCELOWA:

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę).

Wsparciem zostanie objętych co najmniej 1402 przedsiębiorstwa z sektora MMŚP, 4120 osób pracujących w MMŚP, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w tym 486 osób w wieku 50 lat i więcej oraz 1160 osób o niskich kwalifikacjach.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2016 – 31.07.2019, Dolny Śląskangielski z dofinaosowaniem

WARTOŚĆ PROJEKTU: 43.524.945,59 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 36.996.022,79 zł

 EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Efektem realizacji projektu będzie wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego i rozwojowego oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami firm.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz korzystania z Bazy Usług Rozwojowych,
 • Dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP – od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej.

W projekcie przewidziano wniesienie wkładu własnego przez przedsiębiorców z sektora MMŚP – od 20% do 50% wartości danej usługi rozwojowej.

WARUNKI DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH:

 • Dofinansowanie usług rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się
  z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą.
 • Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.
 • Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia.
 • Natomiast średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł.

Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi 50%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co

angielski z dofinansowaniem

 najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
 • 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: http://www.innowacje. dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja rsi/rsi.pdf,
 • 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie
  z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-izielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/ ,
 • 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzeniabialych -i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/.

PARTNERZY PROJEKTU ORAZ ICH OBSZAR REALIZACJI:

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A.  [LIDER PROJEKTU]

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica)

BIURO LIDERA W LEGNICY

Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77 wewn. 100, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

angielski z dofinansowaniem

BIURO LIDERA W GŁOGOWIE

Budowlanych 6A, 67-200 Głogów

tel. 76 835 68 91, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (powiat wrocławski i m. Wrocław)

BIURO PARTNERA:

Kotlarska 42, 50-151 Wrocław

tel. 71 344 02 86, e-mail: szkolenia@dawg.pl

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, m. Jelenia Góra)

BIURO PARTNERA:

1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl

 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki)

BIURO PARTNERA:

Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl

 WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE JELENIOGÓRSKIM (powiaty: jaworski i złotoryjski) oraz w SUBREGIONIE WAŁBRZYSKIM (powiaty: świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych)

BIURO PARTNERA:

Krupnicza 13, 50-075 Wrocław

tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl

oraz

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Budynek nr 8

Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych

tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.

Realizuje działania w SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM (powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki, m. Legnica) oraz SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski)

BIURO PARTNERA:

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Dokumenty do pobrania:

DANE UCZESTNIKA USŁUGI ROZWOJOWEJ
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
UMOWA O PRZYZNANIU WSPARCIA
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dofinansowane kursy językowe na Dolnym Śląsku

Płynne porozumiewanie się po angielsku w środowisku biznesowym jest podstawą do nawiązywania nowych kontaktów oraz zdobywania potencjalnych klientów. Rozszerzenie działań swojego przedsiębiorstwa na zagraniczne rynki wymaga przygotowania kadry do operowania w odmiennej rzeczywistości oraz zagwarantowania, że ich znajomość języka obcego stoi na profesjonalnym poziomie.

Szkoła językowa Infinity oferuje przystąpienie do profesjonalnych programów szkoleniowych skierowanych na potrzeby przedsiębiorstw z Dolnego Śląska. Kursy językowe z dofinansowaniem UE na Dolnym Śląsku są idealnym sposobem dla wielu przedsiębiorstw na rozszerzenie zakresu kompetencji swojej załogi pracowniczej oraz zyskania szybszego tempa w ekspansji na zagraniczne rynki. Dofinansowana nauka języków we Wrocławiu i w okolicach pozwoli zaoszczędzić przedsiębiorcom konieczność obciążania firmowego budżetu dużymi kwotami. Wielkość unijnego wsparcia wynosi do 80%, w efekcie zaoszczędzone środki można przeznaczyć na realizację innych firmowych priorytetów, a na same kursy oddelegować więcej osób.

Umożliwiamy rozwój starszym pracownikom

Językowy kurs z dofinansowaniem ze środków UE w granicach Dolnego Śląska, to szansa dla pracowników z różnych branż na podniesienie swoich kwalifikacji oraz zwiększenie jakości wykonywanej pracy. Indywidualne zapisanie się na kursy często jest niemożliwe zarówno ze względów ograniczenia czasowego, jak i niemożności poniesienia kolejnych wydatków. Dofinansowane kursy językowe, na które firma wyśle pracownika, będą inwestycją, która przyniesie wielopoziomowe zyski, zarówno w krótko, jak i długoterminowym rozrachunku.