Szkoła INFINITY zaprasza do udziału w programie „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

Ogłoszenie o naborze nr 1/SR/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych


Założenia:
• Wsparcie realizowane poprzez Podmiotowy System Finansowania, oparty o podejście popytowe, zintegrowane z krajową Bazą Usług Rozwojowych.
• Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru usług/usługi zgodnie z własnymi potrzebami rozwojowymi.
• Mobilna obsługa przedsiębiorstw przez doradców biznesowych.
• Wsparcie w ramach Projektu jest skoncentrowane na następujących grupach docelowych i usługach:
– pracownicy powyżej 50 roku życia,
– pracownicy o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
– przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
– przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER,
– usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji (art.2,p.8, ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji).

Usługi rozwojowe możliwe do dofinansowania:

Grupa docelowa:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (to jest przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP) mające siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu rzeszowskiego województwa podkarpackiego.

Obszar realizacji projektu:
• powiat rzeszowski grodzki,
• powiat rzeszowski ziemski,
• powiat dębicki,
• powiat leżajski,
• powiat łańcucki,
• powiat ropczycko-sędziszowski.

Okres realizacji projektu:
01.05.2017 r. – 30.04.2019 r.

Budżet projektu (kwota dofinansowania dla MŚP):
6 170 400,00 zł.

Limity dofinansowania:

Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest udzielenie przez Operatora wsparcia finansowego co najmniej 560 przedsiębiorstwom sektora MŚP z subregionu rzeszowskiego w ramach programowej realizacji usług rozwojowych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych dla co najmniej 1685 pracowników oraz będące efektem udzielonego wsparcia podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez co najmniej 675 pracowników tych przedsiębiorstw poprzez skorzystanie z usług rozwojowych.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt ze szkołą:

Szkoła Języków Obcych INFINITY
ul. Bociana 6
31-231 Kraków
tel: 537 017 211, 12 395 0608, info@infinity.edu.pl

Dofinansowane kursy językowe dla pracowników na Podkarpaciu

Dzisiejsze środowisko rynkowe umożliwia firmom sięgnięcie po więcej oraz lepsze ugruntowanie pozycji swojej marki na tle konkurencji. Operowanie językiem obcym w biznesie jest koniecznością, a jego nieznajomość ogranicza potencjał firmy oraz jej zdolność do manewrowania na rynku. Skierowanie doświadczonych pracownik na dodatkowe kursy językowe pozwala im nabyć nowe kompetencje poprzez efektywną naukę języka zarówno od podstaw, jak i na wyższym poziomie.

Kurs, który nie obciąży Twojego budżetu

Szkoła językowa Infinity zaprasza firmy z Podkarpacia na kursy językowe z dofinansowaniem EU. Fundusze europejskie pokrywają główną część specjalistycznych kursów językowych, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą przeznaczyć daną sumę z budżetu na inne rozwojowe priorytety. Dotacje z Unii Europejskiej na naukę języka angielskiego dla przedsiębiorstw pozwalają na inwestycję w pracowników i tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Firmy dbające o swój zespół zawsze zyskują, gdyż pracownicy oddelegowani na kursy zwiększą swoje umiejętności i tym samym podnoszą jakość wykonywanej pracy. Infinity zapewnia kursy językowe na najwyższym poziomie merytorycznym, które są dopasowane do umiejętności oraz posiadanej wiedzy uczestników.

Wraz z dofinansowanymi z UE kursami językowymi przedsiębiorcy z Podkarpacia będą w stanie wybić się nie tylko na lokalnym rynku, ale z sukcesem działać poza granicami Polski.