Ogłoszenie o naborze nr 1/SR/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych

Dokumenty do pobrani na dole strony


Rzeszowska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych, dostępnych w BUR”

ogłasza nabór na dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (np. usługi szkoleniowe i doradcze) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.

Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, który obejmuje powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki i ropczycko-sędziszowski. Oddział lub siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:

a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
b) małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
c) średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.
Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik powyżej 50 roku życia,
b) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
c) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:

a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit 8 400,00 PLN (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych), limit na jednego pracownika 4 200,00 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych),
b) małe przedsiębiorstwa – limit 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych), limit na jednego pracownika: 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset złotych),
c) średnie przedsiębiorstwa – limit 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) – limit na jednego pracownika: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w naborze uzależniona jest od statusu przedsiębiorstwa:

LP Status przedsiębiorstwa Alokacja na dany nabór (w PLN)
1 Mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione 414 400,00
2 Małe przedsiębiorstwa 405 000,00
3 Średnie przedsiębiorstwa 209 000,00

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

od 04.09.2017 r. od godz. 7:30       do 30.11.2017 r. do godz. 15:30.
Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

• osobiście w Sekretariacie RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój nr 317)
• za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
z dopiskiem: Nabór nr 1/SR/2017
• pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl w formie podpisanych, kolorowych skanów, których łączna wielkość nie przekracza 10 MB.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

• telefonicznie: 17 86 76 217, 17 86 76 227
• e-mailem: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl
• w Biurze Projektu: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 204

Dokumenty do pobrania i wypełnienia.
W razie trudności Szkoła INFINITY służy pomocą: 537 017 211, 12 395 0608, info@infinity.edu.pl

Zał_1_do Formularza zgłoszeniowego Dane Uczestnika Projektu
Zał_2_do Formularza zgłoszeniowego Oświadczenie o spełnieniu kryterium mśp
Zał_2_do Umowy wsparcia_Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
_Zał_3_do Formularza zgłoszeniowego_Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
_Zał_4_do Formularza zgłoszeniowego_
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_si_o_pomoc_de_minimis

_Zał_5_do Formularza zgłoszeniowego_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,
Regulamin wsparcia w ramach PSF
Zał 3_do Regulaminu wsparcia_Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej
Zał_1_do Regulaminu wsparcia_Formularz złoszeniowy
Zał_2_do Regulaminu wsparcia_Umowa wsparcia-promesa