Szkoła Języków Obcych INFINITY oferuje kursy językowe realizowane na podstawie opisu poziomu biegłości językowej według Rady Europy – Common European Framework of Reference for Languages – CEFR. Takie szkolenia dają gwarancję jakości, potwierdzone także przez AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY jakim może cieszyć szkoła INFINITY.

poziom opis
A1Breakthrough

(Beginner)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2Waystage

(Elementary/Pre-intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1Threshold

(Intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2Vantage

(upper/post-intermediate)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1Operational proficiency

(Advanced)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2Mastery

(Nearly native-speaker level)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Osoby uczęszczające na kurs w wymiarze 128 godzin rocznie (2 razy*oznaczenia tłustym drukiem są zarazem poziomami międzynarodowymi
wg. wytycznych Rady Europy.

w tygodniu 90 min.) zaliczają w ciągu roku szkolnego 1 poziom główny, są to kolejno: A1, A2, B1, B2, B2+, C1.

Pozostałe oznaczenia to poziomy pośrednie dla osób uczących się 1 raz
w tygodniu (64 godz. lekcyjnych rocznie), zaliczenie jednego poziomu głównego zajmuje w tym przypadku 1,5 roku.

Dzieci
Tabela poziomów dla młodzieży i dorosłych nie znajduje zastosowania w przypadku dzieci.
Jest oczywiste, że ośmiolatek po roku nauki będzie na niższym poziomie językowym, niż np. piętnastolatek, również po roku nauki. Mają na to wpływ czynniki ogólnorozwojowe.

W przypadku dzieci za oznaczenie poziomu przyjmujemy nazwę podręcznika, z którym dzieci pracują. Na świadectwie zaznaczamy również rozdział, w którym dzieci zakończyły edukację w danym roku szkolnym (patrz podręczniki). Zapewniamy możliwość kontynuacji nauki na każdym etapie.


stat4u