REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH INFINITY W KRAKOWIE

Niniejszy regulamin dostępny pod adresem internetowym http://www.infinity.edu.pl/regulamin-zakupow-w-sklepie-infinity-on-line/ oraz w siedzibie INFINITY przy ul. Bociana 6 w Krakowie, określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.infinity.edu.pl/regulamin-zakupow-w-sklepie-infinity-on-line/ prowadzonego przez Szkołę Języków Obcych INFINITY Andrzej Kowalski NIP 6861460516, REGON 121932537, a w szczególności określa przedmiot dostępnych usług, zasady składania Zamówień i zawierania umów o świadczenie usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu.

Dane do kontaktu z INFINITY:
Szkoła Języków Obcych INFINITY, ul. Bociana 6, 31-231 Kraków
nr telefonu: 537 017 211 lub 12 395 0608 od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-19.30
adres e-mail: info@infinity.edu.pl

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następującą definicję:
Regulamin – niniejszy regulamin.
INFINITY – Szkoła Języków Obcych INFINITY Andrzej Kowalski NIP 6861460516, REGON 121932537
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z INFINITY czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodowu.
Kurs – prezentowane przez INFINITY w Sklepie jednosemestralne stacjonarne kursy językowe organizowane przez Szkołę Języków Obcych INFINITY przy ul. Bociana 6 w Krakowie, na które Klient może złożyć Zamówienie.
Kurs grupowy – Kurs, w którym uczestniczy od 6 do 12 Klientów.
Sklep – serwis internetowy, będący własnością INFINITY, działający pod adresem www.infinity.edu.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez INFINITY w postaci Kursów językowych.
Trwały nośnik – wiadomość elektroniczna przesłana na adres elektroniczny Klienta podany w trakcie rejestracji czy Zamówienia, umożliwiająca INFINITY przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.
Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę zawarcia Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez INFINITY z Klientem z  wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Strony – strony Umowy, tj. Sprzedający i Klient.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia zamówienia/zawarcia umowy jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 3. Do zawarcia Umowy w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. INFINITY zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Kursach, umieszczania nowych informacji, wprowadzenia nowych i wycofania poszczególnych Kursów prezentowanych w Sklepie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Kursów lub miejsc na te Kursy, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Kursy, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 7. W grupach kursowych obowiązuje limit miejsc do 12 osób. Realizacja zamówienia, tj. zapis do wybranej przez Kupującego grupy, następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień oraz zapisów osobistych przyjmowanych w biurze INFINITY na kurs w wybranej grupie, aż do wyczerpania limitu miejsc.
 8. INFINITY zastrzega sobie prawo wycofania oferty Kursu w podanym terminie w przypadku braku miejsc, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 Dnia roboczego od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wniesienia opłaty za Kurs grupowy, w której brak wolnych miejsc, słuchaczowi proponowany jest inny termin zajęć lub pełny zwrot wniesionej opłaty.

§2.
WARUNKI REALIZACJI KURSÓW JĘZYKOWYCH – PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ORAZ ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA INFINITY

 1. INFINITY zobowiązuje się zorganizować Kurs językowy, którego specyfikacja i wymiar godzin znajduje się w opisie Kursu w Sklepie, który stanowi ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody INFINITY.
 3. Jeden poziom zaawansowania obejmuje 2 semestry nauki. INFINITY prowadzi zapisy semestralne. W związku z powyższym, aby kontynuować naukę na danym poziomie zaawansowania w kolejnym semestrze, Klient powinien dokonać ponownego zapisu i wnieść opłatę w terminie wyznaczonym przez INFINITY. Nie dotyczy to kursów organizowanych w innym trybie niż dwusemestralny.
 4. Kursy językowe prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach przez wykwalifikowanych lektorów polskich i/lub obcokrajowców.
 5. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby Klinetów i ich poziom znajomości języka obcego określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, bądź, w przypadku osób kontynuujących, certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu lub międzynarodowego dyplomu językowego. Na stronie internetowejwww.infinity.edu.pl INFINITY umożliwia Klientom bezpłatne wykonanie testu mającego na celu sprawdzenie poziomu zaawansowania Klienta w danym języku.
 6. Zmiana poziomu kursu na wyższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami INFINITY oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lektora.
 7. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. INFINITY uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu.
 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Wymiar godzin dla poszczególnych kursów wygląda następująco:
  kursy standardowe, konwersacyjne ogólne, weekendowe oraz biznesowe – 60 godzin lekcyjnych;
  kursy przygotowujące do egzaminu TOEFL – 32 godziny lekcyjne
 1. Liczebność grup wynosi od 6 do 12 osób. INFINITY zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grupy maksymalnie o dwie osoby w szczególnych przypadkach.
 2. Certyfikat INFINITY uzyskują Klienci, którzy ukończyli dwa semestry nauki (jeden poziom zaawansowania), zaliczając testy końcowe oraz oddając odpowiednią ilość prac pisemnych w semestrze (2 lub 4 – w zależności od poziomu kursu) i nie opuścili więcej niż 25% zajęć. Spóźnienie na zajęcia powyżej 30 minut traktowane jest jako nieobecność.
 3. Klient, który nie przystąpił do testu końcowego w terminie wyznaczonym dla grupy, ma prawo przystąpić do testu najpóźniej do dnia zakończenia realizacji usługi, tj. do dnia, w którym odbywają się ostatnie zajęcia w ramach opłaconego Kursu. Klient przystępujący do testu końcowego poza terminem wyznaczonym dla grupy powinien uzgodnić nowy termin z lektorem i przystąpić do testu na zajęciach w swojej lub w innej grupie prowadzonej przez lektora. Po napisaniu testu czas oczekiwania na wynik wynosi 7 dni. Z dniem zakończenia kursu, zobowiązania INFINITY wobec Klienta ustają
 4. Klient ma prawo do nieograniczonego i bezpłatnego korzystania ze wszystkich zajęć dodatkowych oferowanych przez szkołę oraz pozostałych ofert bonusowych nieuwzględnionych w cenie kursu, a określonych w aktualnej ofercie kursów językowych. Informacje o zajęciach dodatkowych oraz system rezerwacji miejsca na zajęciach dostępne są w „Strefie Kursanta” na stronie internetowej Szkoły. Szczegółowe zasady korzystania z zajęć dodatkowych zawarte są w odrębnym „Regulaminie Korzystania z Zajęć Dodatkowych”.
 5. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z zaplecza szkolnego (tj. pracowni komputerowych, Internetu, biblioteki, mediateki) w zakresie i zgodnie z regulaminem określonym przez INFINITY. INFINITY może pobierać od słuchaczy kaucję zwrotną za korzystanie z biblioteki i mediateki szkolnej. Kaucja zostaje zwrócona w momencie każdorazowego zwrotu materiałów lub na koniec semestru. Kaucja przepada, jeśli Klient nie zwróci wszystkich wypożyczonych pozycji.
 6. INFINITY wymaga od Klienta punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć. Klient nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 7. INFINITY zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia przez Klienta nietykalności cielesnej innego Klienta, lektora lub pracownika INFINITY, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu, a w przypadku działań Klienta naruszających postanowienia ust. 14 powyżej, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu. W takim przypadku INFINITY zwraca Klientowi uiszczone przez niego wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez INFINITY świadczenia.
 8. INFINITY zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad kursami. Celem prowadzenia nadzoru, INFINITY zastrzega sobie możliwość wizytacji zajęć przez metodyka, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy lektora oraz weryfikacja jakości nauczania.
 9. INFINITY zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz posiada Akredytację Kuratorium Oświaty. Oferowane kursy podlegają zewnętrznym audytom jakości oraz wewnętrznemu nadzorowi prowadzonemu przez Metodyka Szkoły nad jakością pracy lektorów oraz zawartością merytoryczną kursów.
 10. INFINITY zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.

§ 3
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Opisy Kursów oraz ceny podane w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:
 3. a) zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług;
 4. b) zapoznać się z Kursami językowymi prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków świadczenia usług Kursów językowych przez INFINITY (właściwymi dla rodzaju umowy, której zawarciem zainteresowany jest Klient), regulaminami promocji, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość,
 5. c) dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;
 6. d) poprawnie wypełnić właściwy formularz dla danego Klienta poprzez podanie aktualnych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail),
 7. e) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin,
 8. f) wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;
 9. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.
 10. W celu przesłania Zamówienia do INFINITY Klient po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 2) naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam i płacę”.
 11. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza obowiązek dokonania przez Klienta na rzecz INFINITY zapłaty należności, w celu zawarcia powyższej Umowy zgodnie z § 6 ust. 1-2.

§ 4
CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny wszystkich Kursów dostępnych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Obowiązują do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Zamieszczone w Sklepie ceny Kursów obejmują łączne wynagrodzenie INFINITY za świadczenie usług wraz z podatkami.
 3. Cena Kursu może być wniesiona w ratach w ilości i wysokości określonej przez INFINITY w opisie Kursu. W przypadku wyboru przez Klienta dokonania płatności w ratach, Umowa zostaje zawarta gdy Klient dokona płatności pierwszej raty.
 4. Cena Kursu nie uwzględnia ceny podręczników, które Klient zobowiązuje się nabyć we własnym zakresie. INFINITY może umożliwić zakup podręczników ze zniżką do 20%.
 5. W Sklepie INFINITY można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
 6. a) Wpłata na konto INFINITY.
 7. b) Płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – transakcje kartą kredytową i e-przelewem.
 8. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na konto INFINITY, w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

– imię, nazwisko Klienta,

– ID Zamówienia / ew. nazwa kursu oraz dni i godziny zajęć.

Należność należy przelać na następujący rachunek bankowy INFINITY:

Szkoła Języków Obcych INFINITY
Bociana 6, 31-231 Kraków
Nr rachunku PLN: PL97 2340 0009 0270 2400 0000 0646
Nr rachunku USD: PL70 1750 0012 0000 0000 2626 9741
Nr rachunku EURO: PL14 2340 0009 0281 4060 0000 0214
Raiffeisen Bank Polska S.A. SWIFT: RCBWPLPW

Termin płatności w przypadku realizacji przelewem bankowym wynosi 2 dni od dnia złożenia Zamówienia.

 1. Za dokonanie płatności uważa się moment:
 2. a) wpływu środków na rachunek bankowy INFINITY – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy INFINITY;
 3. b) pozytywny wynik autoryzacji – w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Dotpay.
 4. Po dokonaniu płatności drogą elektroniczną Klient otrzymuje mailowo potwierdzenie zawarcia Umowy na Kurs w postaci karty informacyjnej kursu oraz potwierdzenia przyjęcia płatności. Do tej wiadomości załączony zostanie również Regulamin.
 5. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do dwóch tygodni od daty płatności określonej w karcie informacyjnej kursu, Klient traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie zwalnia Klienta lub jego opiekuna prawnego z zawartych w niej zobowiązań. Celem rozwiązania Umowy należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji, po czym INFINITY dokonuje rozliczenia z Klientem na zasadach rezygnacji określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 5
ZAWARCIE U 
MOWY W WYNIKU ZAMÓWIENIA

 1. Dokonanie płatności zgodnie z § 5 ust. 8 Regulaminu jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty INFINITY, a tym samym zawarcia Umowy na świadczenie usług edukacyjnych w postaci Kursu językowego na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć, których ilość przewiduje oferta.
 2. Dokonanie płatności I raty w wysokości określonej przez INFINITY w ofercie jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Za dzień zawarcia Umowy uznaje się moment dokonania płatności zgodnie z § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 4. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy INFINITY wynosi 2 dni od dnia złożenia Zamówienia zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 7 Regulaminu.
 5. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, INFINITY dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość utrwalonej na trwałym nośniku. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail) potwierdzającej zawarcie Umowy.
 6. W przypadku stwierdzenia przez INFINITY braku dokonania płatności na rachunek bankowy INFINITY w terminie 2 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, Klient upoważnia INFINITY do anulowania całego Zamówienia.

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 4 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Zasady odstąpienia od Umowy przedstawione są w poniższych postanowieniach regulaminu oraz w Pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Szkoła Języków Obcych INFINITY, ul. Bociana 6, 31-231 Kraków lub na adres mailowy info@infinity.edu.pl. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, INFINITY prześle do Konsumenta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Sklepie w zakładce REGULAMIN – Załącznik nr 1 do Regulaminu, bądź poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana:
  – data zawarcia Umowy,
  – nazwa Kursu, którego umowa dotyczyła,
  – nr konta bankowego.
 1. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, INFINITY zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. INFINITY dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.
 4. W przypadku zakupu kursu grupowego przez Sklep, w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w ramach zakupionego kursu, Konsument uczestnicząc w zajęciach zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu wycofania z niej. Po rozpoczęciu korzystania z usługi Konsumentowi przysługuje w każdej chwili prawo rezygnacji na zasadach określonych w§ 8 niniejszego Regulaminu.

§6
REZYGNACJA Z KURSU GRUPOWEGO

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu, w przypadku rezygnacji przez Klienta z Kursu grupowego do 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za Kurs podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W razie rezygnacji z Kursu grupowego w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć INFINITY zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie za Kurs w kwocie pomniejszonej o opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny Kursu.
 2. W przypadku pisemnej rezygnacji Klienta z Kursu grupowego, INFINITY zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Ponadto od Klienta pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny kursu. Za datę rezygnacji Klienta z kursu uznaje się datę wpłynięcia do biura Szkoły pisemnego oświadczenia. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu.
 3. Opłata z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego może zostać anulowana Klientowi, w przypadku złożenia przez niego pisemnego wniosku w siedzibie INFINITY wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. Decyzję o anulowaniu opłaty z tytułu rezygnacji podejmuje Dyrektor Szkoły Języków Obcych INFINITY w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 7
REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
 2. a) nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;
 3. b) niedotrzymania z winy INFINITY określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@infinity.edu.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie INFINITY przy ul. Bociana 6 w Krakowie.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
 6. a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
 7. b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 8. INFINITY w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak ustosunkowania się Szkoły we wskazanym powyżej terminie poczytuje się za uznanie roszczenia.

§ 8
POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. W przypadku, gdy INFINITY nie uwzględnił reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, a także Klient nie będący Konsumentem, składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 3. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 2 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.pl.
 4. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.
 5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 6. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.federacja-konsumnetów.org.pl.

§ 9
DANE OSOBOWE

 1. INFINITY jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumienia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.
 2. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy o świadczenie usług. Powyższe dane są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną, lub gdy jest to konieczne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym w celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.
 5. Za zgodą Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych lub ofert marketingowych w formie newslettera.
 6. INFINITY zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. umożliwia Klientom wgląd w treść własnych danych osobowych przekazanych INFINITY, a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia.

– Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres Szkoła Języków Obcych INFINITY, ul. Bociana 6, 31-231 Kraków z dopiskiem „DANE OSOBOWE” bądź na adres poczty elektronicznej: info@infinity.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „DANE OSOBOWE”.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. INFINITY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://www.infinity.edu.pl/regulamin-zakupow-w-sklepie-infinity-on-line/ zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez INFINITY Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 czerwiec 2017 r. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszej Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.
 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc postanowienia Regulaminu z dnia 01.09.2012, który obowiązuje jednak w stosunku do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Szkoła Języków Obcych INFINITY
Bociana 6, 31-231 Kraków
tel: 537 017 211, 12 395 06068, e-mail: info@infinity.edu.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

_______________________________________________________________

__________________________________________________________                     

_______________________________________________________________

__________________________________________________________                     

Data zawarcia umowy: ________________________________                            

Imię i nazwisko konsumenta: _____________________________________       

Adres konsumenta: _______________________________________________

Podpis konsumenta:                                                              

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:  ___________________